Legeerklæring ved arbeidsuførhet

Det er NAV som skal vurdere behovet for, og bestille skriftlig, legeerklæring ved arbeidsuførhet. Tidligere er pasienten blitt bedt om å innhente erklæringen selv. Dette har i praksis medført at leger har vært i tvil om hvilke opplysninger NAV trenger og hvilke helseopplysninger som forventes.

Helsepersonell plikter etter krav fra NAV, Helsedirektoratet eller det organet som Helsedirektoratet bestemmer, å undersøke eller intervjue en pasient og gi de erklæringer og uttalelser som er nødvendige for å kunne vurdere rettigheter og plikter etter loven. Plikten til å gi erklæringer og uttalelser omfatter både offentlige og privatpraktiserende helsepersonell.

For å få rett til å utløse honorar må NAV ha bedt særskilt om at det skrives en «Legeerklæring ved arbeidsuførhet» med takst L 40.

Hvem kan skrive legeerklæring ved arbeidsuførhet?

Blankett NAV 08-07.08 «Legeerklæring ved arbeidsuførhet» kan også skrives av psykolog, fysioterapeut, manuellterapeut og kiropraktor dersom NAV etterspør dette.

Dersom NAV ber spesialist om «Legeerklæring ved arbeidsuførhet», skal takst L40 benyttes.

Spesialisterklæring

Spesialisterklæring innhentes når NAV har behov for ytterligere medisinsk dokumentasjon i forbindelse med saksbehandling, herunder utredning og vurdering av medisinske forhold, som det er nødvendig at en spesialist uttaler seg om.

Hvem kan skrive spesialisterklæring?

Det er bare legespesialister og psykologspesialister som kan skrive spesialisterklæring til NAV og kreve takst L 120 og L 30.

Lege som er under klinisk spesialistutdanning (LIS-lege), kan under veiledning skrive spesialisterklæring med kontrasignering av veileder som er godkjent legespesialist.

Psykolog som er under spesialistutdanning kan under veiledning skrive spesialisterklæring med kontrasignering av veileder som er psykologspesialist.

Følgende psykologspesialister kan skrive spesialisterklæring:

  • arbeidsspsykolog
  • nevropsykolog
  • samfunn- og allmennpsykolog
  • barne- og ungdomspsykolog
  • psykoterapeut
  • voksenpsykolog
  • familiepsykolog
  • rus- og avhengighetspsykolog
  • eldrepsykolog

En spesialisterklæring kan ikke skrives av annen yrkesgruppe med kontrasignering av legespesialist eller psykologspesialist. Dette innebærer at eksempelvis fysioterapeut, manuellterapeut, kiropraktor, klinisk sosionom og sykepleier ikke kan skrive spesialisterklæring for NAV.

Epikriser og journaler

Det gis kun honorar for uttalelser og opplysninger som medfører ekstra arbeid. Kopi av eksisterende informasjon, for eksempel epikriser eller journaler, gir ikke rett til honorar.

EØS – detaljert legeerklæring

NAV har koblet seg på ny løsning for elektronisk utveksling av trygdeopplysninger med andre EU-/EØS-land (EESSI). I forbindelse med dette, er det utarbeidet et nytt skjema for detaljert legeerklæring som vil brukes i forbindelse med søknader om uføretrygd til andre EU/EØS-land. Dette skjemaet vil etter hvert erstatte dagens blankett E 213, men i en overgangsperiode vil begge være i bruk. Hvilket skjema som skal brukes i hver enkelt sak vil presiseres i bestillingen fra NAV. Utfylling av det nye skjemaet honoreres etter takst L180.