Tilskudd til leverandører av elektronisk pasientjournal

  • Sykmeldere skal kunne ta løsningen i bruk før utgangen av 2016.
  • Løsningen blir et godt verktøy for sykmelder og pasienten i sykefraværsoppfølgingen med høy kvalitet på helseopplysninger.
  • Løsningen inneholder funksjonalitet for mottak av elektronisk oppfølgingsplan fra arbeidsgiver samt bruk av dialogmeldinger mellom NAV og sykmelder.
  • Løsningen baseres på CPP/CPA.