En fullmakt må beskrive

  • hvem som skal få opplysninger (fullt navn, fødselsdato evt. bedriftsnummer)
  • hvilke opplysninger som skal utleveres
  • hvilken periode opplysningen er relatert til og hva opplysningens kal brukes til
  • må være underskrevet av pasienten

NAV kan ikke utlevere opplysninger når samtykket ikke angir konkret hvilke opplysninger som kan utleveres. Er det tvil rundt dette, skal NAV rette en henvendelse til pasienten for å avklare tvilsspørsmål.

Dersom det er flere behandlere som følger opp pasienten og skal ha innsyn, må alle disse ha samtykke. Det holder ikke med en samtykkeerklæring hvor det står avdelingsnavn på institusjonen.

Sosiale tjenester

Fullmakt som gjelder sosiale tjenester, skal arkiveres på NAV-kontoret og kan ikke gjøres synlig eller skannes i NAVs systemer på grunn av bestemmelser i Sosialtjenesteloven §44.

Skriftlig fullmakt via Ditt NAV

Pasienten kan gi deg som behandler fullmakt ved å bruke "Skriv til oss" på nav.no/Ditt NAV.

Muntlig fullmakt

Dersom du ringer sammen med pasienten, kan pasienten gi muntlig fullmakt per telefon. Fullmakten vil kun gjelde for den aktuelle samtalen.