Personvernerklæring for NAV

Denne personvernerklæringen gjelder for de statlige tjenestene fra NAV. Når det gjelder kommunale tjenester du får på NAV-kontor ditt, må du kontakte kommunen din om du har spørsmål om personvern.

1. Hvilke personopplysninger behandler vi?

NAV behandler flere typer personopplysninger. Eksempler på opplysninger er: Navn, fødselsnummer, adresse og annen kontaktinformasjon, familierelasjoner, arbeidsforhold, økonomiske forhold som inntekt, tidligere ytelser fra NAV og helseopplysninger. 

Vi skal bare bruke personopplysninger om deg som er nødvendige for å kunne ta riktige beslutninger i saken din. Hvilke typer personopplysninger som er nødvendig, avhenger av hva saken gjelder. 

Vi kan også bruke opplysninger du har gitt oss i tidligere saker, hvis det er relevant og nødvendig for å behandle saken din. 

Se egen oversikt over flere personopplysninger vi behandler.

2. Hvorfor trenger vi personopplysninger? 

I NAV behandler vi søknader og administrerer en rekke velferdsordninger for arbeidsledige, syke, pensjonister og familier. For å utføre disse lovpålagte oppgavene vi har fått av Stortinget trenger vi  personopplysninger.  

Vi trenger personopplysninger for å: 

 • Vurdere rettighetene dine

Vi trenger personopplysninger om deg for å kunne behandle søknaden din og gi deg tjenester og ytelser som du har rett til.  Les mer om personopplysninger i søknader til NAV

 • Administrere våre oppgaver og systemer

Vi bruker personopplysninger når vi skal fordele oppgaver mellom våre ansatte, følge opp søknader og sørge for korrekte utbetalinger. Vi trenger også personopplysninger for å gi deg god brukerstøtte og ved feilretting i våre IT-systemer. 

 • Forebygge og avdekke trygdesvindel

Vi bruker personopplysninger når vi gjennomfører kontroller for å forebygge og avdekke trygdesvindel. Les mer om trygdesvindel

 • Utarbeide statistikk og analyser

Vi bruker personopplysninger til å utarbeide statistikk og analyser. Dette trenger vi for å kunne forbedre tjenestene våre, og for å gi innsikt til departementer og andre om hvor mange som bruker tjenestene våre og hvordan tjenestene vi har ansvar for fungerer.

 • Utvikle og forbedre tjenestene våre

I tillegg bruker vi personopplysninger for å utvikle og forbedre systemer og saksbehandlingsprosesser for å kunne gi raskere og mer rettferdig saksbehandling. 

3. Hvordan behandler vi personopplysninger?  

Vi  behandler personopplysninger om deg for eksempel ved å

 • samle inn opplysninger fra deg, andre offentlige etater eller NAVs egne registre
 • registrere opplysningene
 • sammenstille og bearbeide opplysningene
 • fatte vedtak og utbetale penger
 • lagre opplysningene
 • levere ut personopplysninger om deg til andre offentlige etater
 • gjøre automatiserte avgjørelser 

Hvor lenge lagrer vi opplysningene? 

NAV har som offentlig virksomhet en lovpålagt plikt etter arkivloven og statens økonomireglement til å oppbevare opplysningene også etter at saksbehandlingen er avsluttet.

Opplysninger vi ikke har en lovpålagt plikt til å oppbevare, vil slettes når behovet faller bort. 

Taushetsplikt

Alle som jobber i og for NAV har taushetsplikt om alle opplysninger om deg. Taushetsplikten gjelder også etter at en ansatt slutter å jobbe i NAV. 

Hvem har tilgang til personopplysningene dine? 

NAV benytter kun personopplysninger om deg når det er nødvendig for å utføre våre oppgaver. Hvilke ansatte som gis tilgang til opplysningene er underlagt streng tilgangskontroll. Når de ansatte jobber i datasystemene, blir  oppslag og endringer logget og kan spores i ettertid. 

Sikkerhetstiltak

NAV forvalter store mengder personopplysninger, noe som stiller høye krav til sikkerhet.  Etaten har etablert et eget styringssystem for å ivareta krav til informasjonssikkerhet. Dette omfatter blant annet fysisk sikkerhet, sikkerhet i IT-systemer, risikostyring og planer for beredskap og krisehåndtering.

4. Hvem innhenter vi personopplysninger fra og hvem utleverer vi opplysninger til?

Vi innhenter og utleverer personopplysninger om deg til andre offentlige eller private virksomheter. 

Eksempler på slike virksomheter er Skatteetaten, Helfo, pensjonsordninger og Statistisk sentralbyrå. Andre eksempler er arbeidsgivere og helsepersonell. 

Det varierer fra ordning til ordning hvilke personopplysninger som utveksles.

Vi innhenter og utleverer opplysninger med andre land 

Vi kan også innhente og utlevere personopplysninger til trygdemyndigheter i andre land i EU og EØS. Det samme gjelder land utenfor EU og EØS som vi har trygdeavtaler med. Formålet med å utveksle personopplysninger, kan blant annet være å sikre at du får de samme rettighetene som statsborgere i landet du oppholder deg i. 

5. Dine rettigheter  

Du har mange rettigheter når vi har personopplysninger om deg registrert hos oss. 

Du har rett til å få forståelig informasjon 

 • hvordan opplysningene vil bli behandlet 
 • når vi innhenter personopplysninger fra deg 
 • formålet personopplysningene skal brukes til 
 • hvem vi utleverer personopplysningene til 
 • hvilke rettigheter du har 

Du har rett til innsyn 

 • i hvilke personopplysninger vi har om deg 
 • informasjon om hvor vi har hentet personopplysningene  fra
 • hva vi skal bruke dem til
 • hvem vi utleverer opplysningene til 
 • hvor lenge vi lagrer opplysningene om deg

Du kan logge deg inn på Min side på nav.no for å se mange av opplysningene NAV har registrert om deg. For innsyn i personopplysninger utover dette må du ta kontakt med oss. 

Hvis du er part i en sak, for eksempel i en sak om barnebidrag, har du rett til innsyn i saksdokumentene. I saker hvor du ikke er part, vil du ha rett til innsyn i dokumenter som NAV er pliktig til å gjøre tilgjengelig for offentligheten etter offentleglova. 

Du har rett til å korrigere personopplysningene

Du kan be om at opplysninger om deg blir rettet hvis opplysningene er feil eller misvisende. Du kan også legge til opplysninger om deg hvis de er ufullstendige. Det er viktig at opplysninger vi har om deg er riktige og oppdaterte, for blant annet å sikre at saken din blir riktig behandlet.

Du kan ha rett til å slette personopplysningene

I helt spesielle tilfeller vil du kunne ha rett til å få slettet opplysninger om deg. For at vi skal kunne slette personopplysninger om deg, forutsetter det at NAV ikke har en lovpålagt plikt etter arkivloven eller annen lovgivning til å lagre opplysningene. 

Du har rett til å få begrenset bruken av opplysningene

Du har i noen tilfeller rett til å be oss begrense hvordan vi behandler personopplysningene dine. Hvis du har en slik rett, vil opplysningene bli lagret, men ikke brukt av NAV. 

Du har rett til å protestere mot bruk av personopplysningene dine 

Du kan i enkelte tilfeller ha rett til å protestere mot vår behandling av dine personopplysninger. Vi må da stanse behandlingen, og opplysningene vil eventuelt bli slettet. 

Du kan kopiere eller flytte personopplysningene dine til andre 

Du kan be om å få overført en kopi av personopplysningene som du har registrert om deg selv, til deg eller en annen privat eller offentlig virksomhet. Dette kalles dataportabilitet. Vi kan bare kopiere eller flytte personopplysninger der du har samtykket til det. Som et alternativ til å flytte opplysningene, kan du kreve innsyn (se punktet over om innsyn) og få en kopi av opplysningene dine. 

Automatisert håndtering av personopplysninger

Når du søker eller innvilges tjenester eller pengestøtte fra NAV, har du rett til å få beskjed dersom avgjørelsen som benytter personopplysninger om deg skjer automatisk. Det gjelder for eksempel barnetrygd.

I tillegg til det som står beskrevet her, finner du mer informasjon om rettighetene dine i søknadsdialoger, skjema, informasjonssider på nav.no i brosjyrer eller brev. 

6. Hvem har ansvaret for hvordan vi behandler personopplysninger? 

Arbeids- og velferdsdirektoratet har ansvaret for personopplysninger i den statlige delen av NAV. Denne rollen kalles behandlingsansvarlig. Gjelder det kommunale tjenester er kommunen ansvarlig.  

Når vi utleverer personopplysninger til andre land, overta  myndighetene i disse landene ansvaret for personopplysningene. Det samme gjelder der vi utleverer personopplysninger til andre offentlige virksomheter.

Eksterne leverandører som leverer tjenester til NAV 

På mange områder inngår NAV avtaler med leverandører om å utføre oppgaver på vegne av NAV. Dette gjelder for eksempel IT-leverandører og tiltaksarrangører. Vi inngår avtaler med leverandørene for å regulere hvordan de behandler personopplysninger på vegne av NAV. Det betyr at de ikke kan bruke personopplysningene til andre formål enn det som er avtalt med NAV. Når vi benytter oss av eksterne leverandører stiller vi strenge krav til sikkerhet, kontroll og dokumentasjon for å beskytte dine personopplysninger. Leverandørene har samme taushetsplikt som ansatte i NAV.

7. Har du flere spørsmål om personvern? 

Finner du ikke svaret på spørsmålet ditt her, kan du kontakte oss.

Du kan kontakte oss ved å ringe 55553333. Du kan også logge inn på nav.no og bruke tjenesten Skriv til oss om du foretrekker det. Vi skal besvare henvendelser om personopplysninger fra deg kostnadsfritt og senest innen 30 dager.

Personvernombudet i NAV kan gi deg råd og veiledning om hvordan vi behandler personopplysninger, og hjelpe deg med å ivareta dine personverninteresser. Se hvordan du kan kontakte personvernombudet.  

Du kan klage til Datatilsynet

Du har rett til å klage til Datatilsynet hvis du mener måten vi behandler personopplysninger på er i strid med personvernreglene. Informasjon om hvordan du går frem for å kontakte Datatilsynet finner du på nettsidene til Datatilsynet.