Betydningen av hjelpemidler og tilrettelegging for funksjonshemmede barn og unges mestring og deltakelse i skolen

SINTEF, i samarbeid med NTNU, har på oppdrag fra Arbeids- og velferdsdirektoratet gjennomført en evaluering av betydningen hjelpemidler og tilrettelegging har for unge funksjonshemmede.

Målet med evalueringen har vært å fremskaffe ny kunnskap som kan bidra til økt deltakelse og mestring i skolen for unge med nedsatt funksjonsevne, samt å utvikle kunnskap som kan sette hjelpemiddelområdet bedre i stand til å prioritere innsats og iverksette tiltak tilpasset brukerne. 

Hovedbildet som tegner seg gjennom studien er at det er et mangfold av faktorer som er viktige for deltakelse og gjennomføring i skoleløpet. Samspillet mellom hjelpemiddelet, mennesket, organisasjoner og arkitektur, teknologi og samfunn som er med og avgjør om elevene fullfører eller ikke. Gode støttespillere er helt nødvendig, i tillegg til teknisk og pedagogisk kompetanse. Basert på dataene har prosjektet lite grunnlag for å si hvor stor del av skolefrafallet som skyldes manglende bruk av hjelpemidler, men at det handler mye mer om denne helheten rundt elevene og hjelpemiddelet. 

I løpet av opplæringsløpet vil elevene gjennomgå en rekke overganger. Elevene vil vokse fysisk, endre seg mentalt, og funksjonsnedsettelsen kan også endre seg. Overgangen til ungdomsskolen trekkes frem som særlig utfordrende. Hvor tilfreds elevene er med hjelpemiddelet synker, og de får generelt mer negativ oppmerksomhet knyttet til hjelpemiddelet. Overgangen til videregående opplæring kan også være krevende, og noen velger hjelpemiddelet bort for å være «normal» i vennegjengen. Ved disse overgangene er det viktig å være i forkant, og forberede skolen som skal til ta imot elevene som bruker hjelpemidler på en god måte. 

Studien tyder på at kompetansen på hjelpemiddelområdet ikke alltid oppleves som god nok. Flere av informantene i skolen kunne gjerne tenkt seg mer bistand, og ser for seg at hjelpemiddelsentralen kan ha en rolle inn i dette arbeidet sammen med PPT eller Statped.  

Forskerne deler også inkluderingsbegrepet inn i tre dimensjoner: faglig-, sosial- og psykisk inkludering. Godt tilpassede hjelpemidler vil kunne påvirke inkluderingen på alle disse områdene, og være nyttige for både skolen og elevene. 

Les hele rapporten Betydningen av hjelpemidler og tilrettelegging for funksjonshemmede barn og unges mestring og deltakelse i skolen.   

Fakta

  • Prosjektet er gjennomført av SINTEF avdeling Helse, i samarbeid med NTNU Samfunnsforskning, gruppe for Mangfold og inkludering, på oppdrag fra Arbeids- og velferdsdirektoratet. 
  • Prosjektet har pågått i perioden 2019-2020
  • Prosjektet har brukt både kvantitative og kvalitative metoder, i tillegg til en litteraturgjennomgang.