Hvilke rekrutteringskanaler benytter bedriftene?

NAV-notat nr.3-2017

Av Åshild Male Kalstø og Johannes Sørbø

I NAVs bedriftsundersøkelse 2017 undersøkte vi hvilke rekrutteringskanaler bedriftene benyttet ved siste rekruttering. 58 prosent av bedriftene svarte at de lyste ut stillingen sin i en offentlig kanal. Denne andelen har ligget relativ stabil de fem siste årene.

Bruken av trykte medier er blitt mindre vanlig som rekrutteringskanal de siste årene, mens internett og sosiale medier brukes i større grad. Blant bedrifter med 50 ansatte eller mer, svarer et stort flertall av bedriftene at de har benyttet en offentlig kanal ved siste rekruttering, unntaket er bedrifter innen jordbruk, skogbruk og fiske. For små og mellomstore bedrifter ser vi derimot at det er større forskjeller i rekrutteringspraksis mellom de ulike næringene, hvor virksomhetene innen offentlig forvaltning og helse skiller seg ut ved en høy andel offentlig utlyste stillinger.

Bedriftene i offentlig forvaltning, helse- og sosialtjenester samt innen undervisning bruker i størst grad offentlige rekrutteringskanaler, mens bedriftene i blant annet jordbruk, skogbruk og fiske, deler av industrien og i bygg og anlegg i langt større grad bruker uformelle kanaler, som eget nettverk, i rekrutteringsprosessen.

Det er stort sett små forskjeller mellom fylkene når det gjelder bedriftenes rekrutteringspraksis.Når vi kontrollerer for forskjell i næringssammensetning og størrelse på bedriftene bruker bedriftene i Trøndelag, Hedmark, Oppland og Troms i større grad offentlige rekrutteringskanaler, mens bedriftene i Telemark gjør det i mindre grad. For de andre fylkene finner vi ingen signifikante forskjeller.