Av Espen Halland Dahl og Jostein Ellingsen

Statens utgifter til laboratorie- og radiologiundersøkelser har vokst relativt sterkt i perioden 002 til 2006. NAV har i den sammenheng analysert kostnadsutviklingen innen disse områdene. Metoden er å sammenligne første halvår 2002 –2006 og dekomponere utgiftsveksten i effekten av takstendring, volumvekst, og en glidningseffekt. I tillegg fremstilles en analyse av utviklingen i laboratorie- og radiologiområdet i etterkant av endringene i finansieringssystemet fra 1. september 2005.