NAV-ytelsene frem mot 2060

NAV-rapport nr. 1-2018

Av Espen Steinung Dahl og Toril Berge Flatabø

Bærekraften for de offentlige finansene i Norge er i stor grad avhengig av hvor mange som deltar i arbeidslivet og hvor mange som står utenfor. Velferdsordningene gjennom NAV utgjør over en tredjedel av statsbudsjettet, og endringer i befolkningssammensetningen vil være den viktigste driveren for utviklingen fremover. I denne rapporten benytter vi alternative befolkningsfremskrivinger fra SSB for å belyse hvordan bærekraften til velferdsordningene gjennom NAV vil kunne utvikle seg frem mot 2060.

Velferdsordningene gjennom NAV utgjorde 16 prosent av bruttonasjonalprodukt (BNP) for fastlands-Norge i 2016. I 2060 anslår vi at andelen vil øke til mellom 17 og 20 prosent. Andelen øker mest i i alternativet med lav befolkningsvekst, og minst i alternativet med høy befolkningsvekst. Målt i forhold til BNP for 2016, tilsvarer det en utgiftsøkning på mellom 22 og 92 milliarder kroner.

Den viktigste utgiftsdriveren er alderspensjon, og nesten hele utgiftsveksten fremover vil komme her.