Lavinntekt og levekår i Norge. Tilstand og utviklingstrekk - 2018

NAV-rapport nr.3-2018

Av Jorunn Furuberg, Tommy Grav, Ivar Andreas Åsland Lima og Elisabeth Munch-Ellingsen

Som fagdirektorat for de sosiale tjenester innenfor arbeids- og velferdspolitikken skal direktoratet følge med på og vurdere forhold som påvirker levekår for utsatte grupper og utviklingen i de sosiale tjenestene. Vi utarbeider derfor hvert år på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet denne rapporten om tilstanden på fattigdoms- og levekårsområdet i Norge. I årets rapport har vi oppdatert analysen av utviklingen basert på utvalgte oppdateringer av SSBs inntektsstatistikk etter skatteoppgjøret for 2016. Analysene er hentet fra SSBs statistikkbank og utvalgte statistikk-kjøringer fra SSB.

I tillegg har vi gjennomført analyser av sosialstatistikken basert på de nye KOSTRA-dataene fra 2017. Nytt i årets rapport er et eget kapittel om personøkonomi – økonomisk råd og veiledning i NAV. Vi har også et eget temakapittel om Kvalifiseringsprogrammet.