Av Linda Hauge og Thorbjørn Årethun

I denne rapporter ynskjer vi å få betre kunnskap om kva som gjer at folk vel tidlegpensjonering framfor å stå lenger i arbeid. Kva kjenneteiknar dei som ynskjer å pensjonere seg tidleg, kva kjenneteiknar dei som vel å stå lenger i arbeid og kva faktorar påverkar vala deira? Datagrunnlaget for analysen er i stor grad henta frå NAV sine ulike register.