Kontantstøttens utbredelse og foreldres preferanser for barnetilsyn

  • Del en er en analyse av utviklingen i bruk av kontantstøtte basert på registerdata, der vi belyser hva som karakteriserer kontantstøttemottakere sammenliknet med dem som ikke mottar kontantstøtte med hensyn til for eksempel arbeidsmarkedstilknytning. I tillegg ser vi på hvordan nedgangen i kontantstøttebruk har vært for ulike grupper av foreldre i perioden som har gått siden kontantstøtten ble innført.
  • Del to er basert på resultatene fra en spørreundersøkelse rettet mot foreldre som fikk barn i 2008. Formålet med spørreundersøkelsen var å finne ut mer om hva som karakteriserer foreldrepar med ulike holdninger til barneomsorg og barnehage, samt hvilke motivasjonsfaktorer som ligger til grunn for å velge kontantstøtte i dag, når antallet kontantstøttemottakere er historisk lavt.
  • Kontantstøttens utbredelse og foreldres preferanser for barnetilsyn (pdf)