Av Anders Mølster Galaasen og Espen Steinung Dahl

Siden 2011 har det vært mulig å ta ut alderspensjon fra 62 års alder. Samtidig ble det åpnet for at alderspensjon fritt kan kombineres med arbeid, uten at pensjonen avkortes mot arbeidsinntekten. Mange har benyttet seg av denne muligheten – og flere enn man på forhånd hadde ventet.

I denne rapporten presenteres resultater fra en spørreundersøkelse hvor vi har søkt å kartlegge hvilke vurderinger arbeidstakere har gjort, stilt overfor valget om å ta ut pensjon eller ikke. Vi spurte 6000 registrerte arbeidstakere i aldersgruppa 62–66 år, om hvorfor de har valgt å ta ut pensjon eller hvorfor de ikke har gjort det.

I tillegg til å gi en oversikt over hvilke begrunnelser respondentene oppgir å ha hatt for sine valg, inneholder rapporten en analyse av hva som kjennetegner de som har tatt ut pensjon, sammenliknet med de som ikke har gjort det.

Rapporten tar også for seg hvilke planer for videre arbeidsinnsats personene i undersøkelsen har, og hva som kjennetegner de som sier de vil jobbe lenge. Endelig har vi stilt respondentene en del kunnskapsspørsmål om pensjonsreformen, og om hvilke informasjonskilder de har benyttet for å skaffe seg kunnskap om pensjon.