Av Anne-Cathrine Grambo og Sigrid Myklebø

Rapporten bygger på resultater fra to spørreundersøkelser rettet mot henholdsvis sysselsatte i alderen 45-70 år og mottakere av avtalefestet pensjon (AFP). Undersøkelsene ble gjennomført av Arbeids- og velferdsdirektoratet høsten 2007. Pensjonsreformen som innføres fra 1. januar 2011 inneholder en del økonomiske insentiver for å få folk flest til å stå lenger i jobb.

Hovedproblemstillingen i rapporten er om de økonomiske insentivene i pensjonsreformen vil føre til økt arbeidsdeltakelse og høyere pensjoneringsalder. I tillegg ser vi nærmere på hvilke personer som ser ut til å la seg påvirke av insentivene i pensjonsreformen, hvilke forhold som har betydning for valg av pensjoneringsalder, hva som kjennetegner de som ønsker å pensjonere seg tidlig og hva som kjennetegner de som ønsker å jobbe lenger enn til fylte 67 år.