Av Frøydis Bakken

I denne registeranalysen belyses følgende problemstillinger:

1. Hva kjennetegner arbeidssøkere som har overgang til heltidsarbeid, deltidsarbeid og yrkeshemmet etter avsluttet arbeidssøkerperiode?

2. Hva betyr konjunktursituasjonen for hvilken hovedstatus som avløser arbeidssøkerperioden?

Nye arbeidssøkere følges i tiden de står registrert som arbeidssøker ved NAV og over i den første hovedtilstanden etter endt arbeidssøkerperiode. Det benyttes en konkurrerende risiko modell som estimerer sannsynlighet for overgang til de tre hovedstatusene som oftest etterfølger en arbeidssøkerperiode, det vil si heltidsarbeid, deltidsarbeid og yrkeshemmet. I regresjonsmodellen inngår også overgang til andre tilstander som inngår i NAVs registre.