Av Jon Petter Nossen

Rapporten inneholder ny statistikk over konsultasjoner hos lege med refusjon fra folketrygden/NAV. Statistikken omfatter fastleger og legevakt og privatpraktiserende spesialister. I tillegg til konsultasjoner gis det også tall for sykebesøk og andre legekontakter, takstbruk og fordeling av kostnader på folketrygden/NAV og egenandeler. Statistikken fordeles på kjennetegn som kjønn og alder for lege og pasient, bostedsfylke, praksisfylke, diagnose og takstkategori. Det gis også tall for hvor stor andel av befolkningen etter alder og kjønn som gikk til lege i 2006, samt hvor stor andel av konsultasjonene vikarer og turnusleger stod for.