Av Torunn Bragstad og Linda Hauge

En paneldataanalyse basert på data på kommunenivå for perioden 1997-2004 viser at geografiske forskjeller i uførepensjonering i stor grad samvarierer med lokale, strukturelle forhold som alderssammensetningen, nivået på yrkesaktivitet, tidligere og nåværende arbeidsledighet, og næringsstrukturen i kommunen. I rapporten tallfestes slike sammenhenger, og brukes i en modell for prediksjon av det årlige forventede antall nye uførepensjonister i hver kommune. Analysen gjennomføres separat for kvinner og menn, og illustrerer dermed også kjønnsforskjeller i uførepensjoneringen.