Fattigdom og levekår i Norge. Tilstand og utviklingstrekk - 2015

NAV-rapport 1-2016

Av Stein Langeland, Therese Dokken og Anders Barstad

Som fagdirektorat for de sosiale tjenester innenfor arbeids- og velferdspolitikken skal direktoratet følge med på og vurdere forhold som påvirker levekår for utsatte grupper og utviklingen i de sosiale tjenestene. Vi utarbeider derfor hvert år på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet denne rapporten om tilstanden på fattigdoms- og levekårsområdet i Norge. I årets rapport har vi videreutviklet den løpende analysen av fattigdomsutviklingen basert på utvalgte oppdateringer av SSBs inntektsstatistikk etter skatteoppgjøret for 2013. Analysene er hentet fra SSBs statistikkbank og utvalgte temapublikasjoner og statistikk-kjøringer fra SSB. I tillegg har vi gjennomført analyser av sosialstatistikken basert på de nye KOSTRA-dataene fra 2014.


I tillegg til levekårsdataene bygger rapporten stor grad på litteraturoversikter og forskningsresultater som løpende publiseres fra ulike forskningsmiljøer. I årets rapport har vi valgt utviklingen av levekårene for unge og unge voksne som spesialtema.