Av Stein Langeland, Eva Herud og Sille Ohrem

I denne rapporten gir NAV en samlet presentasjon av offentlig tilgjengelig statistikk og forskning på fattigdoms- og levekårsområdet. I tillegg foretar NAV egne analyser basert både på egne og andres registre.

Norge er et av verdens rikeste land med jevn og stabil inntektsfordeling. Den økonomiske veksten har de siste årene vært høyere enn i de fleste andre land, samtidig har andelen innbyggere med lav inntekt holdt seg på et stabilt lavt nivå. Utviklingen viser at de fleste innbyggerne i Norge har hatt en positiv inntektsutvikling de siste årene. Det er likevel noen grupper som har så lav inntekt og levestandard at dette begrenser deres muligheter for sosial deltakelse. 
Noen grupper er overrepresentert når det gjelder personer med lavinntekt. Dette gjelder blant annet personer med innvandrerbakgrunn. Ungdom mellom 18 og 34 år en stadig høyere andel av gruppen med dårlig råd. Ungdom som er mest utsatt for fattigdom er de som bor alene, de som har lav utdanning og ungdom med innvandrerbakgrunn.

Andelen barn i husholdninger med lavinntekt økte fra 1996 til 2008, men har holdt seg stabil de siste årene. Imidlertid utgjør andelen barn med innvandrerbakgrunn en gradvis større andel av alle barn med lavinntekt. 
Det har vært en betydelig nedgang i andelen pensjonister som faller under lavinntektsgrensen de siste årene. Dette skyldes at minste pensjonsnivå har økt mer enn den generelle lønnsutviklingen, særlig i perioden 2008–2010. I tillegg er antallet minstepensjonister blitt redusert fordi nye alderspensjonister har hatt høyere opptjening enn eldre pensjonister. Med unntak av minstepensjonistene, er lavinntekt mer utbredt blant mottakere av midlertidige ytelser fra NAV enn blant uføre- og alderspensjonister. 27 prosent av mottakerne av arbeidsavklaringspenger hadde lavinntekt etter EU-60-definisjonen i 2011.