Av Eva Herud og Sille Ohrem Naper

I denne rapporten gir NAV en samlet presentasjon av offentlig tilgjengelig statistikk og forskning på fattigdoms- og levekårsområdet. I tillegg foretar NAV egne analyser basert både på egne og andres registre.

Det er en lav forekomst av fattigdom i Norge sammenliknet med andre land. Andelen har økt de siste tiårene, men vært mer stabil den siste halvdelen av 2000-tallet.

Noen grupper er overrepresentert når det gjelder personer med lavinntekt. Dette gjelder blant annet personer med innvandrerbakgrunn, enslige forsørgere og personer som mottar økonomisk sosialhjelp. Felles for dem er at de har liten eller ingen tilknytning til arbeidslivet og mange har ikke fullført videregående opplæring. I tillegg kan noen ha mer sammensatte problemer og behov for bistand fra flere instanser.

Personer med lavinntekt og personer som mottar økonomisk sosialhjelp har dårligere levekår enn den øvrige befolkningen. Barn som lever i lavinntektsfamilier og i familier som mottar sosialhjelp blir i større grad enn andre også selv avhengige av offentlige stønader som voksne. Dette viser betydningen av at familier får tilstrekkelig hjelp for å hindre at problemene overføres til neste generasjon.

Dersom de ulike hjelpeinstansene kommer tidlig inn og gir koordinert og riktig hjelp, kan personer hjelpes bedre. Undersøkelser viser at selv de som står langt fra arbeidslivet, kan komme i arbeid gjennom tett oppfølging, koordinert innsats og tilrettelagte tiltak.