Evaluering av forsøk med Hedmarksmodellen i Aust-Agder, Buskerud og Rogaland

NAV-rapport nr. 3-2017

Av Inger Cathrine Kann, Ivar Andreas Åsland Lima og Søren Brage

Fylkesleddet i NAV Hedmark utviklet og iverksatte i 2012–13 en ny modell for håndheving av aktivitetskravet ved 8 ukers sykmelding. Hedmarksmodellen består av ukentlige saksdrøftingsverksteder der det blir avgjort om aktivitetsplikten er oppfylt eller ikke, og om den sykmeldte kan få unntak fra aktivitetsplikten. Hvis ikke det gis unntak foretar NAV en midlertidig stans av sykepengene og varsler den sykmeldte om dette. Modellen innebærer også at NAV informerer alle berørte parter om deres ansvar i henhold til loven.

Effekten av tiltaket i Hedmark ble evaluert av Arbeids- og velferdsdirektoratet i 2014 og man fant stor reduksjon i sykefravær og i antallet som brukte opp sykepengerettighetene sine. Et prosjekt med formål å teste ut Hedmarksmodellen i flere fylker ble igangsatt av Arbeids- og sosialdepartementet gjennom tiltaket «Tettere oppfølging av sykmeldte – Hedmarksmodellen». Formålet med prosjektet var å vurdere om modellen har positive effekter også i andre deler av landet.

Denne rapporten beskriver resultatene fra forsøket basert på kvantitative analyser av NAVs sykefraværsregistre.

Innføringen av Hedmarksmodellen har medført en reduksjon i sykefraværsprosenten i forsøksfylkene Buskerud og Aust-Agder på henholdsvis 6 og 5 prosent. I andre fylker som innførte tiltaket, og som ikke var rammet av økt ledighet («andre tiltaksfylker»), ble det legemeldte sykefraværet i gjennomsnitt redusert med 3,8 prosent.

Konsekvent håndheving av aktivitetskravet for sykmeldte har bidratt til en reduksjon i sykefraværet både i forsøksfylkene Buskerud og Aust-Agder, og i flere andre fylker. De gode resultatene viser at Hedmarks modell for håndheving av aktivitetskravet er praktisk gjennomførbar også for andre fylker.