Av Jon Petter Nossen

Artikkelen beskriver utviklingen i folketrygdens utgifter i faste priser per sysselsatt og som andel av bruttonasjonalproduktet for fastlands-Norge. Det er forsøkt å korrigere for endringer over tid i hvilke utgiftsposter folketrygden omfatter for å få en mest mulig sammenlignbar tidsserie for hele perioden. Utgiftsutviklingen innen hvert av folketrygdens hovedområder blir også beskrevet, med vekt på alderspensjon, uførepensjon og sykepenger, som er de tyngste utgiftspostene. Det pekes på noen faktorer som har hatt betydning for utviklingen.