Av Søren Brage, Torunn Bragstad og Johannes Sørbø

Oversiktsartikkel som oppsummerer utviklingen i de tre helserelaterte ytelsene sykepenger, arbeidsavklaringspenger og uførepensjon.