Av Jorunn Furuberg og Sigrid Myklebø

I denne artikkelen vil vi sjå på NAVs bruk av arbeidsmarkedstiltak overfor ungdom frå to ulike synsvinklar:

  • Kva erfaringar har rettleiarar i NAV med bruk av arbeidsmarknadstiltak for dei unge, og kva kan data frå NAV sine register fortelja om ungdom som tek del i arbeidsmarknadstiltak?  I arbeidet har vi benytta to ulike tilnærmingar.
  • Vi har gjort ein kvantitativ analyse av tiltaksbruk blant unge som vart ledige i 2002, 2006 og 2009, og vi har gjennomført ei intervjuundersøking blant NAV-tilsette som jobbar med oppfølging av unge arbeidssøkjarar.