Av Ole Christian Lien

Fra 2011 ble det innført nye fleksible uttaksregler for alderspensjon. Nye prinsipper for uttak av alderspensjonen kan i teorien gi et press på de helserelaterte ytelsene - sykepenger, arbeidsavklaringspenger og uførepensjon - fordi flere venter med å ta ut alderspensjon og heller benytter seg av andre ytelser hvis de oppfyller vilkårene for det. Det er særlig i privat sektor det kan være en risiko for dette. Det skyldes at det er valgt ulike løsninger for AFP i privat og offentlig sektor.