Av Stein Langeland og Anders Mølster Galaasen

I 2013 ble det gjennomført en større undersøkelse av ressurssituasjonen ved NAV-kontorene. Formålet var blant annet å kartlegge om kontorene har tilstrekkelig ressurser til å følge opp brukerne godt nok, samt å avdekke mulige variasjoner i ressurstilgang og arbeidsbelastning mellom kontorer. Denne artikkelen presenterer hovedfunn fra undersøkelsen.