Av Sigurd Gjerde

Stønad til bil vart lovfesta i 1971, og er eit viktig hjelpemiddel for mange personar med nedsett funksjonsevne. Artikkelen oppsummerar utviklinga på dette stønadsområdet, både når det gjeld talet på mottakarar, ressursbruk og regelendringar. I tillegg undersøker vi arbeidstilknyting og prosentdel uføretrygda blant stønadsmottakarane.