Av Jon Petter Nossen

Artikkelen inneholder noen hovedresultater fra nyetablert statistikk over legekonsultasjoner. Statistikken er for 2006 og basert på legers refusjonskrav til folketrygden/NAV. Artikkelen er i hovedsak begrenset til fastlegetjenesten. Tilsvarende statistikk over legevakt og privatpraktiserende spesialister er gitt i NAV-rapport 4/2007. Det gis tall for konsultasjoner, sykebesøk og andre legekontakter, og kostnadene fordeles på refusjon fra folketrygden/NAV og egenandeler. Det vises hvordan fastlegene og deres vikarer samt turnusleger er fordelt etter alder og kjønn, og hvor stor andel av befolkningen etter alder og kjønn som gikk til lege i 2006. I tillegg gis det fordelinger etter diagnose og takstbruk.