Av Toril Berge

Arbeids- og velferdsdirektoratet utarbeider budsjettprognoser for flere av folketrygdens ytelser. Et av de største budsjettkapitlene er utgiftene til uføreytelser. Sentralt i prognosene for denne ytelsen står fremskrivinger av antall mottakere. I dette arbeidet benytter direktoratet to ulike modeller, som begge beskrives i denne artikkelen. Den ene er en statisk modell tar som utgangspunkt at andelen uføre på hvert alderstrinn er konstant, mens den andre er en dynamisk modell har som forutsetning at sannsynligheten for å bli ufør fra et alderstrinn til et annet er konstant. Artikkelen gir en presentasjon av de to modellene.