Av Oddbjørn Haga

Stadig fleire kombinerer arbeid og pensjon, og det er ikkje lenger fullt samsvar mellom når folk tek ut pensjon og når dei sluttar i arbeid. I denne artikkelen publiserer vi indikatorar for både forventa pensjoneringsåtferd og sysselsetjing.