Av Jørn Handal

Artikkelen tar for seg personer som mottok ventelønn i desember 2007 og hva som kjennetegner disse. Ventelønn er en form for ledighetstrygd som personer som har blitt oppsagt i statlige virksomheter under visse forutsetninger har krav på. Ytelsen er imidlertid langt mer sjenerøs enn dagpenger når det gjelder størrelse og varighet. Det blir vist at alderen til de fleste av ventelønnsmottakerne er høy, noe som i stor grad kommer av at ordningen ble benyttet ved de store omstillingene i statlig virksomhet på 80- og 90-tallet. Det at alderen til mange av ventelønnsmottakerne er høy og at det har kommet få nye inn på ordningen de siste årene tilsier at antallet personer på ventelønn vil gå sterkt ned de kommende årene.