Av Bjørn Halse

Denne artikkelen undersøker konsekvensene av innstrammingen i supplerende stønad til eldre i 2016. Stønaden skal være et alternativ til sosialhjelp for eldre personer som har lav eller ingen alderspensjon. Nivået på alderspensjon er blant annet avhengig av antall års botid i Norge og egen opptjening. Kort tid i Norge og lav opptjening gir beskjedne alderspensjoner, noe som ofte gjelder innvandrere som kom til Norge sent i livet. De fleste som mottar supplerende stønad er innvandrere.

Personer som har kommet til Norge gjennom familiegjenforening med barn, barnebarn, nevøer eller nieser, mistet retten til stønaden. Begrunnelsen var blant annet at familien kunne forsørge dem. Ved søknad om familiegjenforening stilles det krav om såkalt forsørgingsgaranti.

Et viktig spørsmål er i hvor stor grad de som mistet stønaden synes å klare seg selv. For å undersøke dette studerer vi bruken av sosialhjelp. Supplerende stønad er en statlig ordning, mens sosialhjelp er en kommunal stønad. Hvis sosialhjelp anvendes i et visst omfang, så vil jo besparelser på statlige budsjetter oppveies av økte utgifter på kommunale budsjetter.

Vi anslår at 500–700 personer mistet rett til stønaden, 15–21 prosent av det totale antallet mottakere. Et stort flertall var kvinner.Gjennomsnittsalderen var 78 år og en tredjedel var 80 år eller eldre. Vi fant økt bruk av økonomisk sosialhjelp blant de som tidligere hadde rett til supplerende stønad. Basert på en analyse av et utvalg på 468 personer, anslår vi at omkring halvparten av dem mottok økonomisk sosialhjelp i løpet av 2016.

Personer som tidligere har hatt noe inntekt ved siden av supplerende stønad, synes å ha lavere sannsynlighet for å motta sosialhjelp. Det er i tråd med forventinger om behov for økonomisk sosialhjelp. Vi finner også at personer som har bodd i Norge en stund, har større sannsynlighet for å få sosialhjelp. Muligens henger det sammen med at det er lenger siden forsørgingsgaranti ble gitt, men trolig også at disse personene har mer kunnskap om norske velferdsordninger.

Flere eldre innvandrere på sosialhjelp etter kutt i supplerende stønad (pdf)