Av Jørn Handal

I denne artikkelen blir det sett på hva som kjennetegner delvis ledige. En sentral del av analysen omfatter variasjonen i andelen delvis ledige av arbeidsstyrken på kommunenivå. Ved hjelp av to ulike metoder for regresjonsanalyse (minste kvadraters metode og vektet regresjon) blir det vist at denne andelen er høyere i kommuner kjennetegnet ved spredt bebyggelse, mens det motsatte gjelder i tettbebygde strøk.