Av Espen H. Dahl, Jostein Ellingsen og Tor Iversen

Fastlegene står for den største delen av henvisningene til radiologiske undersøkelser finansiert gjennom Folketrygden. Tidligere analyser har vist geografiske forskjeller i henvisning til privat og offentlig radiologi. Formålet med artikkelen er å belyse hvorvidt kapasitet og organisering av fastlegeordningen bidrar til å forklare ulikheter i legenes henvisningspraksis til radiologiske undersøkelser i perioden 2004 – 2006. Et annet forhold vi ser på er om avstand til tilbudet av radiologitjenester påvirker henvisningspraksisen.