Av Frøydis Bakken

Norge er et av landene med høyest yrkesdeltakelse for kvinner. I 2008 var 77,1 prosent av mennene og 70,7 prosent av kvinnene yrkesaktive. Ifølge OECD er det norske arbeidsmarkedet likevel et av de mest kjønnssegregerte i verden (OECD 2002). Det at det norske arbeidsmarkedet er gjennomgående kjønnsdelt kan forklares både av individuelle og strukturelle forskjeller. Valg av for eksempel utdanning, yrke og stillingsandel henger blant annet sammen med den enkeltes preferanser, normer, rolle i familien og økonomiske behov.

Formålet med denne artikkelen er å gi et oversiktsbilde av det kjønnsdelte arbeidsmarkedet i Norge. Trekk ved menn og kvinners deltakelse i det norske arbeidsmarkedet vil bli belyst ved hjelp av ulike statistiske indikatorer.