Av Leonid Andreev

Artikkelen viser utviklingen i antall delvis ledige arbeidssøkere siden 2001. Dette er arbeidssøkere som har arbeid, men jobber mindre enn de ønsker. Artikkelen beskriver også hvem gruppen består av, fordelt på alder, kjønn, yrker og kilder til livsopphold. Vi ser på ulike faktorer som påvirker denne utviklingen. Avslutningsvis ser vi nærmere på dagens situasjon med delvis ledige.