Av Inger Cathrine Kann, Therese Dokken og Jun Yin

I denne artikkelen undersøker vi hvordan sannsynligheten for overgang til jobb, helserelaterte ytelser og andre NAV-ytelser endres gjennom ledighetsperioden for registrerte arbeidsledige.Vi sammenlikner innvandrere med registrerte arbeidsledige norskfødte med samme rettigheter til dagpenger. Vi deler innvandrerne i to grupper; de som er født i lavinntektsland og de som er født i høyinntektsland. Som gruppe har arbeidsledige innvandrere fra lavinntektsland uten dagpengerettigheter lavest sannsynlighet for overgang til arbeid, lavere sannsynlighet for overgang til helserelaterte ytelser og høyere sannsynlighet for overgang til andre NAV-ytelser. Når vi kontrollerer for forskjeller i bakgrunnskjennetegn mellom norskfødte og innvandrergruppene, endrer dette bildet seg. Vi finner da at innvandrere fra lavinntektsland uten rett til dagpenger har høyere sannsynlighet for overgang til arbeid enn norskfødte med samme rettigheter og bakgrunnskjennetegn. Etter en nedgang i sannsynligheten for overgang til arbeid de første månedene av ledighetsperioden for alle grupper, øker den for innvandrere fra lavinntektsland utover i ledighetsperioden, mens den fortsetter å falle for norskfødte. For de med rett til dagpenger likner innvandrere og norskfødte mye og det er kun små forskjeller med hensyn til hvilke overganger de gjør, og når de gjør dem.

ENGLISH SUMMARY

In this article, we study how transitions to work, health related benefits and other welfare benefits change over the unemployment spell for registered unemployed separated by their rights to unemployment benefits. We compare immigrants born in low-income countries with immigrants born in high-income countries and non-immigrants.

Immigrants born in low-income countries and with no rights to unemployment benefits have lower probability for transition to work, health related benefits and higher probability for transition to other welfare benefits. However, when we control for differences in background characteristics between the immigrant groups and non-immigrants, this changes. We find that immigrants from low-income countries and with no rights to unemployment benefits have higher probability for transition to work compared to non-immigrants with equal rights to unemployment benefits and similar background characteristics.

High probability for transition to work in the beginning and rapidly decreasing transition rates over the first few months are common findings across the groups. For the unemployed immigrants born in low-income countries without rights to unemployment benefits, transition to work stabilize and increase after a few months of unemployment, while the transition rate for the unemployed non-immigrants keep decreasing. For the unemployed with rights to unemployment benefits, there are only small differences in what and when transitions are made across immigrant groups and non-immigrants.