Arbeidsevnevurdering er en helhetsvurdering som NAV gjør av brukers samlede ressurser og hindringer knyttet til arbeid og aktivitet. Brukers egen vurdering av situasjonen er en viktig del av prosessen frem mot arbeidsevnevurderingen. Bruker blir bedt om å fylle ut et egenvurderingsskjema, og skal også ha en samtale med en veileder i NAV med utgangspunkt i temaene i skjemaet. Formålet med egenvurderingen er både å sikre brukers medvirkning i samhandlingen med NAV, og å stimulere bruker til aktiv refleksjon over egne muligheter for arbeid og aktivitet.

Vinteren 2011 ble det gjennomført en brukerundersøkelse blant personer som har fått en arbeidsevnevurdering etter gjennomført egenvurdering. Undersøkelsen fokuserte på brukernes opplevelser av egenvurderingsskjemaet og samtalen de hadde hatt med veileder. Andre tema var kjennskap til arbeidsevnevurderingen og opplevelse av service fra NAV helhetlig sett. I denne rapporten presenteres resultatene fra undersøkelsen.