Lavinntekt og levekår i Norge. Tilstand og utviklingstrekk - 2020

NAV-rapport nr.4-2020

Av Ivar Lima, Espen Steinung Dahl, Jorunn Furuberg og Elisabeth Munch-Ellingsen 

Arbeids- og velferdsdirektoratet er fagdirektorat for de sosiale tjenestene i NAV-kontoret. Som en del av dette ansvaret følger direktoratet med på og vurderer forhold som påvirker levekår for utsatte grupper og utviklingen i de sosiale tjenestene. På oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet utarbeider direktoratet annethvert år denne rapporten om utviklingen i lavinntekt, sosiale tjenester og levekårsområdet i Norge.