Det legemeldte sykefraværet i 3. kvartal representerte 352 011 tapte dagsverk. Det var innen diagnosegruppene muskel-/skjelettlidelser (38,2 %) og psykiske lidelser (21,9 %) at vi så den største andelen tapte dagsverk.

Geografiske forskjeller

Det er forskjeller i sykefraværet mellom de ulike kommunene i Buskerud. Det høyeste sykefraværet hadde Krødsherad med 5,3 prosent, Nedre Eiker med 5,1 prosent og Flå med 5,0 prosent. Kommunene med det laveste sykefraværet var Nore og Uvdal med 3,0 prosent og Rollag med 3,2 prosent. 

Størst sykefravær for kvinner

Sykefraværet for kvinner var på 5,6 prosent. Menn hadde et sykefravær på 3,5 prosent. Sammenlignet med samme periode i fjor var det en økning i sykefraværet for menn, mens sykefraværet for kvinner gikk ned. En del av forskjellen mellom kvinner og menn kan forklares med svangerskapsrelaterte sykdommer og at det er flere kvinner som jobber i næringer med høyt sykefravær, særlig innen helse- og omsorg.

Næringer

Næringen med det høyeste sykefraværet var helse- og sosialtjenester der sykefraværet var på 6,4 prosent. Deretter fulgte næringene transport og lagring og forretningsmessig tjenesteyting, med et sykefravær på henholdsvis 5,1 og 4,9 prosent. Sammenlignet med 3. kvartal 2018 var det næringen informasjon og kommunikasjon som hadde den største økningen i sykefraværet.

Gradert sykefravær

Av de som var sykmeldte hadde 21,1 prosent en gradert sykmelding. Det var en marginal nedgang sammenlignet med 3. kvartal 2018. Det var flere kvinner enn menn som hadde en gradert sykmelding.