Avtalen om et inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) skal skape et arbeidsliv med plass til alle gjennom å forebygge sykefravær og frafall. På denne måten skal den også bidra til å øke sysselsettingen.

IA-avtalen omfatter hele det norske arbeidslivet. Arbeidsplassen er hovedarena for IA-arbeidet, og et godt partssamarbeid er en forutsetning for å lykkes. Både ledelse, tillitsvalgte og verneombud har viktige roller i dette arbeidet.

NAV Arbeidslivssenter Vest-viken bistår virksomheter og bedrifter med å jobbe godt og systematisk for å forebygge og redusere sykefravær og frafall.

Hvem er vi?

NAV Arbeidslivssenter Vest-Viken er et ressurs- og kompetansesenter for inkluderende arbeidsliv. Vi er et senter bestående av rådgivere med tverrfaglig kompetanse.

I tillegg til IA-rådgiverne, har vi to arbeidslivscoacher med spisskompetanse på frafall fra arbeidslivet og inkluderingskompetanse. Vi har også to arbeidsgiverloser med spisskompetanse på psykisk helse og arbeid.

Ønsker din virksomhet/ bedrift bistand, ta kontakt med oss

Hva kan vi bidra med?

I samarbeid med ledelse og tillitsvalgte kartlegger, analyser og identifiserer vi de ulike utfordringer virksomheten har innenfor IA-avtalens ulike delmål. Vi kan også se på gode rutiner det er verdt å videreutvikle. Avtalens delmål er:

  • Sykefravær: Sykefraværsprosenten skal reduseres med 10 prosent sammenlignet med årsgjennomsnittet for 2018.

Flere sektorer, bransjer og virksomheter har et lavt sykefravær. I disse bransjene og virksomhetene vil det kunne være et mål i seg selv å opprettholde det lave fraværet og fokusere innsatsen på forebyggende arbeidsmiljøarbeid og på å redusere frafall fra arbeidslivet.

  • Frafall: Frafallet fra arbeidslivet skal reduseres.

Med frafall menes personer i yrkesaktiv alder som ikke kommer tilbake til arbeid etter fravær. Det er vanligvis langtidssykmeldte som går over på arbeidsavklaringspenger og etter hvert til uføretrygd, eller personer som går over til tidligpensjonering.

Kurs

Gjennom både åpne kurs og skreddersydde bedriftsinterne kurs kan vi bidra til økt kompetanse i virksomhetene. For informasjon om våre kurs og påmelding, se vår kursside.