Koronavirus: statistikk frå NAV

NAV samlar statistikk som viser korleis norsk økonomi og næringsliv vert påverka av koronaviruset. Her kjem blant anna tal på sjukefråvær, søknader om dagpengar og kvar veke på arbeidsløyse. Mange av desse statistikkane inneheld tal for Rogaland fylke. 

Arbeidsmarknaden

Ved utgangen av kvar månad offentleggjer me statistikk om arbeidsløysa og ledige stillinger i Rogaland. Me kommenterer tala  i ei eiga pressemelding som vart offentleggjort på same tidspunkt.

Sjukefråvær

Kvart kvartal legg me ut statistikk over legemeldt sjukefråvær i fylket. Sjukefråværsprosenten fortel om delen av planlagde dagsverk som gjekk tapt på grunn av legemeldt sjukdom. Statistikken gir ei oversikt over sjukefråvær fordelt på kommunar, tal tapte dagsverk, diagnosar, varigheit, alder og kjønn.

Uførepensjon

Kvart kvartal offentliggjer NAV ein tabell over tal uførepensjonistar i fylket fordelt på kommunar, bydelar og i del av befolkninga.

Sosialhjelpsmottakarar

ssb.no/kostra finn du opplysningar om tenesteproduksjonen i norske kommunar. KOSTRA betyr "Kommune-stat-rapportering" som er dei offisielle rapportane frå kommunane til  t om verksemda si til staten. Her kan du blant anna finne del sosialhjelpsmottakarar.

Bedriftsundersøking

Me gjennomfører ei årleg utvalsundersøking blant bedrifter i fylket. Undersøkinga er ei nyttig kjelde til betre kunnskap om bedriftene sin etterspurnad etter arbeidskraft. 

Prognose for arbeidsmarknaden

Me lagar årleg prognose for sysselsetting og arbeidsløyse (2017-2018) i fylket.