Formål

 • understøtte NAV reformens overordnede mål om å etablere en arbeids- og velferdsforvaltning som er tilpasset brukernes behov
 • være en arena for direkte kontakt mellom brukerorganisasjonene og NAV Oslo på systemnivå
 • bidra til gjensidig åpenhet og utveksling av informasjon som er av særlig betydning for etatens brukere
 • gi brukerne mulighet til innflytelse på utforming av tjenestens kvalitet og påse at brukermedvirkning skal innarbeides som arbeidsform
 • rapportere på utilsiktede virkninger av regelverk og rutiner
 • ha en overordnet rolle ift de lokale brukerutvalgene og bistå disse utvalgene i planlegging, opplæring og evaluering

Brukerutvalget jobber på systemnivå og tar ikke opp individuelle saker. Brukerutvalget har heller ikke besluttende myndighet. Utvalget skal fungere som en "erfaringsbank". Utvalgets rolle skal være rådgivende, med rapporteringsansvar.

Sammensetning og organisering

Det er bestemt at brukerorganisasjonene skal oppnevne en hovedrepresentant og en vararepresentant. Der det er etablert paraplyorganisasjoner, er det disse som oppnevner representanter til brukerutvalg.

Om nødvendig kan brukerutvalget ved behov endre sammensetningen.

Saksgang og møtehyppighet

Det er etableret et arbeidsutvalg bestående av 1 fra NAV Oslo og 2 brukerorganisasjonsrepresentanter. I tillegg oppnevnes en organisasjon som vara til arbeidsutvalget. Disse planlegger møter, setter opp dagsorden, følger opp saker til neste møte.

 • NAV Oslo fungerer som sekretariat
 • Det er frist 3 uker før møte å komme med forslag til dagsorden, som sendes ut 2 uker før møte finner sted..
 • Det skal være 4 møter i året
 • Hovedrepresentant for brukerorganisasjonen møter men også vararepresentant får tilsendt møteinnkalling og referater
 • Innkalling til møtene sendes i hovedsak pr e-post til organisasjonen og til den enkelte brukerrepresentant
 • Styring og varighet
 • Brukerrepresentantene oppnevnes for 2 år ad gangen. Ledelsen av utvalget går på rundgang mellom NAV Oslo og brukerorganisasjonene for et år av gangen. NAV Oslo har rollen som sekretær for utvalget.

Reisegodtgjørelse for deltakelse i NAVs brukerutvalg:

NAV Oslo dekker reise og tapt arbeidsfortjeneste for representanter som deltar i brukerutvalg. Representantene må bruke billigste reisemåte, helst offentlig transport, der dette lar seg gjøre. NAV Oslo dekker utgiftene i henhold til statens reiseregulativ, 9.2 Særavtale for reiser innenlands for statens regning. Avtalen er tilgjengelig på www.regjeringen.no.

Det er organisasjonen, ikke enkeltmedlemmet, som må sende faktura for reise og tapt arbeidsfortjeneste.