Næringsfaglig vurdering er en vurdering der brukere med dagpenger eller arbeidsavklaringspenger kan søke om å beholde ytelsene under planlegging og/ eller etablering av egen virksomhet. Hvis tiltaket godkjennes, stilles det ikke krav om arbeidsrettet aktivitet i den aktuelle perioden.

Ved NAV Bodø gjøres den næringsfaglige vurderingen ved samfunnskontoret ved Bodø Kommune. Ønske om en slik vurdering skal gå via NAV Bodø. Her er det satt sammen en egen arbeidsgruppe bestående av representanter fra Skatt, Bodø Kommune, Innovasjon Norge, DNB, Sparebanken, Kunnskapsparken, Fylkeskommunen og NAV for å forsøke å få litt oversikt over hverandres fagfelter innen etablering.

 

 Målkrav / Varighet:

Formålet med tiltaket er å hjelpe deltakeren til å bli selvforsørget og bidra til å finne raskeste vei tilbake til ordinært arbeid. Ordningen er ikke ment å være ordinært tilskudd eller støtte til etableringsprosjekt.

 

 Hva er en næringsfaglig vurdering?

En næringsfaglig vurdering er en faglig analyse av mulighetene for at forretningsidéen vil gi inntektssikring for bruker. Næringsfaglig vurdering bør i tillegg inneholde en vurdering av om prosjektet kan fortrenge allerede etablert virksomhet og om prosjektet forutsetter både en utviklings- og oppstartsfase og hvor lange disse eventuelt bør være.

 

 Næringsfaglig vurdering - arrangør:

En næringsfaglig vurdering skal som et minimum inneholde:

- vurdering og konklusjon mht. spørsmålet om aktuelt prosjekt må antas å gjøre stønadsmottaker selvforsørgende.

- en vurdering og konklusjon vedrørende spørsmålet om det aktuelle prosjekt kan fortrenge allerede etablert virksomhet.

- vurdering og konklusjon mht. om det aktuelle prosjektet forutsetter både en utviklings- og oppstartsfase, og hvor lange de ulike fasene bør være.

 

Det skal sendes rapport til deltakers saksbehandler i NAV umiddelbart etter gjennomført vurdering.

 

 

I forbindelse med næringsfaglige vurderinger i Bodø  kan følgende personer kontaktes:

Bodø Kommune:                                      NAV Bodø:

Karoline Nilssen

Prosjektleder Bodø kommune

+47 48 49 87 20

http://www.bodo.kommune.no

Cathrine Jenssen

Rådgiver // Marked & Samfunn

NAV Bodø

( 46548660//21054431

* cathrine.jenssen@nav.no