Sjukefråværet i Møre og Romsdal nær landsgjennomsnittet