Sykefraværet var som vanlig lavere for menn enn for kvinner. I tillegg var nedgangen sammenlignet med 1. kvartal i 2018 ubetydelig for kvinner, mens den var på 4,8 prosent for menn.

 

Lavest sykefravær i Tynset

I første kvartal i år var det nedgang i sykefraværet i cirka halvparten av kommunene i Innlandet. Det var Tynset som hadde lavest sykefravær, med 3,9 prosent. Nordre Land hadde høyest sykefravær med 7,9 prosent. – Bare tre av de sju store kommunene våre hadde nedgang i sykefraværet sammenlignet med 1. kvartal i 2018. Av disse var nedgangen størst i Kongsvinger. Her var sykefraværet 8,9 prosent lavere enn i fjor. Lavest sykefravær av de store kommunene hadde imidlertid Hamar med 5,0 prosent, sier Lien.

 

Lavest sykefravær innen informasjon og kommunikasjon

Sykefraværet i dette kvartalet var lavest innen informasjon og kommunikasjon med 3,7 prosent. Deretter fulgte faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting og omsetning og drift av fast eiendom, med et sykefravær på 3,8 prosent. Sykefraværet var som vanlig høyest innen helse- og sosialtjenester med 8,4 prosent. Her var fraværet høyere enn på samme tid i fjor.

 

Relativt stabil andel graderte sykefraværstilfeller

I Innlandet var i overkant av hvert fjerde legemeldte sykefraværstilfelle i 1. kvartal 2019, gradert. Andelen graderte sykefraværstilfeller i Innlandet har holdt seg ganske stabilt sammenlignet med samme kvartal i fjor, men andelen var lavere nå enn den har vært tidligere år. – Bruken av graderte sykmeldinger har lenge vært et viktig tiltak for å redusere sykefraværet. NAV i Innlandet jobber derfor mye med praktisering av aktivitetskravet overfor de langtidssykmeldte. Dette har medført at andelen som har en gradert sykmelding ved 12 ukers varighet, nå er oppe i rundt 50 prosent, avslutter Lien.

 

 

For mer informasjon, kontakt kommunikasjonsdirektør Unni Dalsegg, tlf. 997 36 011