Lokal overføring

Med lokal overføring menes overføring av utlånte hjelpemidler mellom personer i kom­munen uten at de tas inn til NAV Hjelpemiddelsentral.

Sommeren 2016 ble det sendt ut et brev til de kommunene som hadde utlån på senger eldre enn 15 år. I samme brev ble det påpekt at det ikke lenger er tillatt med overføring av elektromedisinske hjelpemidler. Dette for å sikre periodisk ettersyn og sikkerhet. Unntaket for regelen er fastmonterte hjelpemidler som det fortsatt kan søkes om overføring på.

Alle elektromedisinske hjelpemidler SKAL innleveres til oss for en periodisk ettersyns­kontroll før de eventuelt utlånes på nytt.

Rutine

Kun søknadsskjema eller byttemelding skal sendes. Følgende opplysninger må være med:

• Søknadsskjema eller byttemelding må fylles ut og begrunnes på samme måte som om en skal ha hjelpemidlene utlevert fra NAV, dvs. det må gis en beskrivelse av søkers funksjon og hvorfor hvert av hjelpemidlene er nødvendige og hensiktsmessige.  • Hjelpemiddelsentralens brukernummer på personen som har benyttet hjelpemiddelet fra før. Merk skjemaet med: Overføring fra brukernummer «XXXXXXX». Ta kontakt med sentralen dersom brukernummer er ukjent. • Serienummer • Hjelpemiddelsentralens artikkelnummer • Kommentar: "Utlevert"

NB: Fyll kun ut personalia på den som skal overta hjelpemiddelet på søknadsskjema med ovenstående informasjon, og send det til NAV (adressen fremkommer på førstesiden).