Brukerutvalg

  • Gi råd når det gjelder hjelpemiddelsentralen sine veivalg , satsingsområder, prioriteringer, virksomhetsplan og konkrete tiltak som retter seg mot sentralen sitt tilbud til brukerne.
  • Fungere som en erfaringsbank/ressursinstans når det gjelder opplevd servicenivå.
  • Fungere som rapportør av faktiske, og særlig utilsiktede virkninger av regelverk og rutiner.
  • Være initiativtaker til samarbeids- og informasjonstiltak som brukerne ser behov for.
  • Være kanal for gjensidig åpenhet og utveksling av informasjon som er viktig for brukerne.