Brukerutvalget skal jobbe med å identifisere og følge opp viktige innsatsområder og skal bidra til å sikre brukermedvirkning innen NAV Hjelpemiddelsentral Øst-Viken sine tjenesteområder, som har betydning for brukerne.

Brukerutvalget skal være en arena for samhandling med fast representasjon fra hjelpemiddelsentralen, kommunene og brukerorganisasjonene. Brukerorganisasjonene utpeker brukerrepresentantene i sine organisasjoner. Brukerrepresentantene skal bidra med kompetanse basert på bearbeidet brukererfaringer.

Les referater under relatert informasjon.

Brukerutvalgets representanter

SAFO (Samarbeidsforum for funksjonshemmedes organisasjoner)

 • Anders Hauge Olsen – fast
 • Rune Fosberg – personlig vara
 • Beate Molander– fast
 • Celina Sjøberg - personlig vara
 • Ragnhild Skovly Hartviksen - fast
 • Gerd Sissel Møller - personlig vara

FFO (Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon)

 • Svein Erik Hansen – fast
 • Hilbert Nicalai Hansen – fast
 • Rita Elnes - fast
 • Malin Bjerke  - vara for alle tre

Kommunene

 • Hege Iversen (Fredrikstad) – fast
 • Paul Oddvar Holm (Moss) – fast

Hjelpemiddelsentralen

 • Eva Kjølstad– fast
 • Anne Mette Følkner - fast
 • Roar Sætervoll –  vara for begge

Mandat for brukerutvalget

1. Brukerutvalget skal ikke ha beslutningsmyndighet. Samtidig skal brukerutvalget være noe mer enn et forum for utveksling av informasjon.

Brukerutvalget skal være:

• Rådgivende instans i forbindelse med velferdsetatens satsningsområder, prioriteringer, virksomhetsplaner og konkrete tiltak og tjenester på hjelpemiddelområdet

• Rapportør på faktiske og utilsiktede virkninger av regelverk og rutiner

• Initiativtaker til samarbeidstiltak og informasjonstiltak som brukerne selv ser behov for

• Kanal for gjensidig åpenhet og utveksling av informasjon av særlig betydning for brukere

Forum for systematiske tilbakemeldinger om opplevelsen av servicenivået på

hjelpemiddelområdet

 2. Brukerutvalget skal bestå av brukerrepresentanter og representanter fra Hjelpemiddelsentralen og kommunene. Det bør ikke være flere representanter fra etaten enn fra brukersiden. Hjelpemiddelsentralen leder utvalget og har sekretariatsfunksjonen.

3. Brukerutvalget skal arbeide etter nasjonale retningslinjer for brukermedvirkningsorgan i velferdsetaten.