Forsikring for selvstendig næringsdrivende

Selvstendig næringsdrivende uten forsikring har ikke rett til sykepenger før 17. sykefraværsdag. Du kan forsikre deg for å få bedre dekning når du blir sykmeldt.

Maksimalt sykepenge- og premiegrunnlag er seks ganger folketrygdens grunnbeløp

Hvordan søker du?

Du søker om forsikring på skjema NAV 08-36.05. Hvis NAV innvilger søknaden din, gjelder forsikringen fra den dagen NAV mottok søknaden. 

Hvilke forsikringsalternativer kan du velge mellom? 

Du kan velge mellom

 • 80 prosent dekning av sykepengegrunnlaget fra 1.–16. sykefraværsdag. For sykefravær som starter før 1. oktober 2017, er dekningsgraden 65 prosent.
 • 100 prosent dekning av sykepengegrunnlaget fra 17. sykefraværsdag
 • 100 prosent dekning av sykepengegrunnlaget fra første sykefraværsdag

Premiesatsene for de ulike forsikringsalternativene finner du i vedlegg 4 til kapittel 8.

Forsikringspremien er fradragsberettiget.

Du kan velge å motta fakturaen som en e-faktura. Hvis du innvilges forsikring, vil du få nærmere informasjon om hvordan du kan opprette e-faktura i vedtaket.

Hvordan regner NAV ut premiegrunnlaget ditt?

NAV regner ut premiegrunnlaget på bakgrunn av gjennomsnittlig næringsinntekt i de tre siste årene som er ferdiglignet når du søker om forsikring. Premiegrunnlaget er en anslått forventet næringsinntekt.

Det er viktig å være klar over at sykepengegrunnlaget ikke nødvendigvis er det samme som premiegrunnlaget. Det betyr at NAV kan regne ut at du skal ha et sykepengegrunnlag som er lavere eller høyere enn premiegrunnlaget du har forsikret deg for.

Har du startet næringsvirksomhet i løpet av de siste tre årene?

NAV regner ut premiegrunnlaget ditt ut fra det du kan dokumentere av næringsinntekt. Dette gjelder frem til du har tre år med ferdiglignet næringsinntekt. 

I slike tilfeller bør du sammen med søknaden legge ved dokumentasjon på forventet inntekt.

Eksempler på dokumentasjon kan være 

 • resultatregnskap for inneværende år som opplyser om brutto inntekt, fradrag og netto næringsinntekt
 • personinntektsskjema fra forrige år
 • budsjett for inneværende år/neste år (for nystartet virksomhet)
 • oppdragsavtaler og inngåtte kontrakter
 • dokumentasjon på innbetalt forskuddsskatt
 • utskrevet grunnlag for forskuddsskatt for næring fra Skatteetaten 

Når trer forsikringen i kraft? 

Du må ha hatt forsikring i fire uker for at du skal kunne få sykepenger som forsikret. Ventetiden regnes fra den dagen NAV mottok søknaden. 

Det er ingen ventetid hvis du søker om forsikring innen 16 kalenderdager etter at du sist var sykepengedekket som 

 • arbeidstaker
 • frilanser med forsikring
 • arbeidsledig

Hva skjer hvis du blir sykmeldt i ventetiden? 

Du får da sykepenger som selvstendig næringsdrivende uten forsikring. I slike tilfeller skal du ikke betale premie så lenge du er sykmeldt. 

Les mer om sykepenger til selvstendig næringsdrivende.

Hva skjer i forsikringsåret?

Forsikringsåret går fra 1. januar til 31. desember. Når fastsettingen for siste år foreligger i oktober/november, omregner NAV forsikringen din på bakgrunn av gjennomsnittet av inntekten for de tre siste årene, som da er ferdiglignet. 

Du bør alltid sjekke om oppgitt premiegrunnlag på fakturaen (premievarsel) er riktig. Hvis du er uenig, kontakter du NAV. Du kan da bli bedt om å sende inn dokumentasjon for at NAV skal kunne vurdere premiegrunnlaget ditt på nytt. 

Når opphører forsikringen? 

Forsikringen opphører 

 • ved utgangen av det halvåret skriftlig oppsigelse ble mottatt av NAV
 • ved utgangen av det halvåret du har betalt premie for, hvis du ikke betaler premie for neste halvår innen fristen som er oppgitt i varsel fra NAV
 • fra den dagen næringsdriften din opphører
 • fra den dagen du har brukt opp sykepengerettighetene dine 

Du kan ikke si opp forsikringen hvis du er sykmeldt. Hvis premien ikke er betalt innen forfall, kan NAV trekke utestående premie i sykepengeutbetalingen.

Når forsikringen din opphører, kan du tidligst tegne ny forsikring fra neste termin for premieinnbetaling, som enten er 1. januar eller 1. juli.

Frivillig yrkesskadetrygd

Selvstendig næringsdrivende og frilansere må tegne frivillig trygd for å få yrkesskadedekning. Les mer om frivillig yrkesskadetrygd.