Lønnsgarantiordningen

Lønnsgarantien skal sikre at du som arbeidstaker får utbetalt lønn, feriepenger og annet arbeidsvederlag som du har til gode, men som arbeidsgiveren ikke er i stand til å betale på grunn av konkurs, offentlig skifte av insolvent dødsbo, tvangsavvikling av selskap og offentlig administrasjon av forsikringsselskap eller bank.

Hvem kan få?

Lønnsgarantiordningen gjelder for arbeidsforhold der arbeidsgiver skal betale arbeidsgiveravgift til folketrygden.

Unntatt fra ordningen er

  • selvstendig næringsdrivende og oppdragsmottagere
  • aksjeeiere med minst 20 prosent eierandel i virksomheten, med mindre du kan sannsynliggjøre at du ikke har hatt vesentlig innflytelse over virksomhetens drift

Hva kan du få?

Hvis du har et krav mot arbeidsgiver, kan du få dekket:

  • Lønn og annet arbeidsvederlag for inntil 6 måneder.
  • Lønnskravet må ikke ha forfall lenger tilbake enn 12 måneder før den dagen begjæring om konkurs kom inn til tingretten (fristdagen). Denne fristen er absolutt.
  • Feriepenger opptjent i samme år som fristdagen og året før.
  • Pensjonsytelser for inntil 6 måneder.
  • Erstatning for tapt arbeidsvederlag for inntil 6 måneder.
  • Renter inntil fristdagen av lønnskrav du ikke har fått utbetalt, og inndrivelseskostnader.
  • Rimelige omkostninger ved å begjære arbeidsgiveren konkurs.

Du kan få dekket inntil 2 ganger grunnbeløpet (som gjelder på fristdagen). I tillegg kan du også få dekket  rimelige omkostninger ved å begjære arbeidsgiveren konkurs.

Hvis du har hatt annen inntekt i søknadsperioden i stedet for inntekt hos tidligere arbeidsgiver, blir denne inntekten trukket fra kravet ditt. Dette gjelder også feriepenger. Hvis du har fått forskutterte lønnsgarantimidler i form av dagpenger, vil disse bli trukket fra før en eventuell utbetaling til deg.

Les mer om dagpenger og konkurs.

Hvor lenge kan du få?

Etter konkursåpning dekkes krav i inntil 1 måned regnet fra konkursåpningsdagen. Dette gjelder også hvis det er avtalt eller lovfestet lengre oppsigelsestid.

Hvis virksomheten blir overdratt til en ny innehaver før konkursåpning, og du fortsetter å jobbe for den nye innehaveren, får du bare dekket krav (inkludert feriepenger) frem til overdragelsestidspunktet.

Hvis du ble permittert før konkurs, og arbeidsgiver satte i verk faktisk permittering før varslingsperioden var utløpt, kan du ha rett til rett til «dobbel lønn» for de dagene hvor varslingsperioden og arbeidsgiverperioden faller sammen. Les mer om lønnsgarantidekning under permittering.

Hvordan søker du?

Som dokumentasjon for kravet ditt kan du for eksempel legge ved arbeidskontrakt, lønnslipper, lønns- og trekkoppgaver eller annet. Du er selv ansvarlig for å sannsynliggjøre kravet ditt. Tingretten kan gi deg opplysninger om hvem som er bostyrer. Bostyrer har plikt til å hjelpe deg hvis du har spørsmål om hvordan du fyller ut skjemaet.

Hvor leverer du søknaden?

Søknaden sender du til bostyrer.

Når må du søke?

Det er viktig å holde fristen som tingretten har satt for å melde krav i boet.

NAV Lønnsgaranti skal likevel behandle kravet hvis det er meldt skriftlig til bostyrer før bobehandlingen er avsluttet. Hvis bobehandlingen er avsluttet, må bostyrer eller NAV Lønnsgaranti ha mottatt kravet innen 6 måneder etter konkursåpning.

Vedtak

Kravene blir kontrollert og vurdert av bostyrer. Bostyrer sender sin innstilling til NAV Lønnsgaranti som avgjør om kravene kan dekkes.

Etter behandling hos NAV Lønnsgaranti blir kravene enten godkjent eller helt eller delvis avslått. Det kan også bli nødvendig å be om flere opplysninger fra bostyrer.

Etter at kravene er behandlet sender NAV Lønnsgaranti brev til bostyrer, som så skal informere deg om resultatet.

Hvis du får et avslag på kravet ditt, kan du klage. Klagefristen er 3 uker fra du har mottatt avslaget. Les mer om klagerettigheter.

Utbetaling

Hvis kravene dine blir godkjent, overfører NAV Lønnsgaranti det godkjente beløpet til bostyrer. Bostyrer utbetaler penger til deg etter at pliktige trekk er trukket fra, som for eksempel skatt og forskutterte dagpenger. Les mer om saksbehandlingstider.