Lønnsgarantiordningen

  • selvstendig næringsdrivende og oppdragsmottagere
  • aksjeeiere med minst 20 prosent eierandel i virksomheten, med mindre du kan sannsynliggjøre at du ikke har hatt vesentlig innflytelse over virksomhetens drift
  • Lønn og annet arbeidsvederlag for inntil 6 måneder.
  • Lønnskravet må ikke ha forfall lenger tilbake enn 12 måneder før den dagen begjæring om konkurs kom inn til tingretten (fristdagen). Denne fristen er absolutt.
  • Feriepenger opptjent i samme år som fristdagen og året før.
  • Pensjonsytelser for inntil 6 måneder.
  • Erstatning for tapt arbeidsvederlag for inntil 6 måneder.
  • Renter inntil fristdagen av lønnskrav du ikke har fått utbetalt, og inndrivelseskostnader.
  • Rimelige omkostninger ved å begjære arbeidsgiveren konkurs.